AUDYTY BHP

Oferujemy Państwu wykonanie wielopłaszczyznowych audytów bezpieczeństwa obejmujących aspekty techniczne oraz dokumentacyjne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie kontroli warunków pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzimy audyty stanu pomieszczeń pracy, warunków higieniczno – sanitarnych oraz wyposażenia technicznego (maszyny, zespoły maszyn). Oferujemy dokonanie przeglądu stosowanych maszyn i urządzeń pod kątem ich dostosowania do wymogów bezpieczeństwa (wymagania minimalne i zasadnicze dla maszyn).

Na życzenie Zamawiającego możemy przeprowadzić audyty poprawności prowadzenia akt osobowych pracownika ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości treści zawieranych umów o pracę, trybu ich rozwiązywania, terminowości prowadzenia szkoleń z dziedziny bhp oraz terminowości prowadzenia badań profilaktycznych.

Istotnym elementem przeprowadzonego audytu jest pokontrolna prezentacja dla Kardy Zarządzającej. Przy pomocy środków multimedialnych przedstawiamy uchybienia, objaśniamy zasadność ich wskazania, a co najważniejsze – wskazujemy propozycje rozwiązania. Zalecenia pokontrolne i profilaktyczne dostosowujemy do możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych Państwa Zakładu.

 

 

DOKUMENTACJA – OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z głównych dokumentów pozwalających na identyfikację występujących w Firmie zagrożeń. Dzięki prawidłowo dokonanej ocenie ryzyka Pracodawca jest w stanie podjąć właściwe działania techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie lub całkowitą eliminację zidentyfikowanych zagrożeń.

Ocenę ryzyka zawodowego dokonujemy metodą Polskiej Normy PN-N-18002:2000 rekomendowanej przez Państwową Inspekcję pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy. Podczas dokonywania oceny wykonujemy przegląd stanowisk pracy, określenie stosowanych maszyn i urządzeń. Do prawidłowego ocenienia ryzyka konsultujemy nasze wyniki z lekarzami medycyny pracy.

Wychodząc naprzeciw wymogom i potrzebom naszych Klientów oferujemy także dokonanie ocen obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego (metody KIM, REBA, RULA, NIOSH) min. podczas wykonywania ręcznych prac transportowych.

Ponadto wykonujemy oceny ryzyka związane z narażeniem na czynniki fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Oceny wykonywane są na podstawie wyników pomiarów środowiska pracy.

 

 

DOKUMENTACJA – INSTRUKCJE BHP

Instrukcje BHP są głównym źródłem wiedzy dla pracowników. Zasadność ich tworzenia jest uwarunkowana wymaganiami prawnymi, ale przede wszystkim dbałością o zdrowie i życie załogi pracowniczej.

Zajmujemy się profesjonalnym tworzeniem instrukcji do zespołów maszynowych w oparciu o Dokumentację Techniczno – Ruchową. Zapewniamy zgodność treści z wymaganiami prawnymi, w instrukcjach zawieramy podstawowe wymagania dotyczące bezpiecznego wykonywania pracy przy danym urządzeniu. Nasze instrukcje zawierają piktogramy ostrzegawcze, fotografie oraz ilustracje i schematy pozwalające w sposób przystępny dla użytkownika zrozumieć jej treść.

 

 

DOKUMENTACJA – WYPADKI PRZY PRACY

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz w sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą pracodawca ma obowiązek skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku przy pracy. Kompleksowo zajmujemy się działaniami związanymi z obowiązkami względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnych ubezpieczycieli i innych instytucji branżowych. Uczestniczymy w tworzonych w Zakładzie pracy zespołach powypadkowych jako przedstawiciele Pracodawcy.

 

 

DOKUMENTACJA – BHP NA BUDOWIE

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi BHP budów, obiektów budowanych i modernizowanych. Zajmujemy się audytami z ramienia Inwestora/Generalnego wykonawcy. Nasze doświadczenie pozwala w pełni realizować funkcję koordynatora BHP, by dbać o warunki pracy panujące na terenie obszarów zwiększonego ryzyka wypadkowego.

Zajmujemy się profesjonalnym tworzeniem Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) zgodnej w treści z wymaganiami prawa i warunkami budowlanymi. Opracowujemy także wszelkie instrukcje dotyczące IBWR.

 

 

 

DOKUMENTACJA – POMIARY ŚRODOWISKA PRACY

Oferujemy Państwu wykonanie oraz pełną obsługę pomiarów środowiska pracy. Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami na terenie całej Polski. W naszej ofercie pomiarów środowiskowych znajdziecie Państwo min badania.:

  • natężenia hałasu,
  • natężenia drgań o działaniu ogólnym,
  • natężenia drgań o działaniu miejscowym,
  • stężeń substancji chemicznych,
  • stężeń pyłów i wolnej krzemionki.

Ze względu na szeroki zakres oferowanych usług nasi specjaliści doradzają w wyznaczeniu czynników do badań, zajmą się jej realizacją oraz omówieniem. Na podstawie przeprowadzonych badań tworzymy rejestry czynników szkodliwych oraz harmonogramy kolejnych badań w oparciu o czasookresy ujęte w właściwym Rozporządzeniu.

W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości NDN lub NDS opracowujemy właściwy plan działań korygująco – naprawczych, którego głównym celem jest obniżenie poziomu stężeń lub natężeń danego czynnika. Oferujemy działania naprawcze w obszarze technicznym, organizacyjnym i dokumentacyjnym.

Początek strony